Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Temel Alan ve program yeterlilikleri ilişkilendirme matrisi aşağıda verilmiştir.

Temel Alan Program
Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bilgi 1
2
Beceriler 1
2
3
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme
1
2
3
Yetkinlikler
Öğrenme
1
Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal
1
2
3
4
Yetkinlikler
Alana Özgü
1
2
3
4

BİLGİ : Kuramsal, Olgusal

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.

2-Alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimi açıklar.

BECERİLER : Bilişsel, Uygulamalı

1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

2-Alana ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.

3-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

YETKİNLİKLER : 

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Alana ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.

2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.

3-Örgüt/Kurum için vizyon, amaç ve hedef belirler.

Öğrenme Yetkinliği

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

2-Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar.

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

4-Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütür.

3-Alana ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar.

4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.